Rekonstrukce budovy potenciálního sídla radnice

Jednou z nabízených budov pro nové sídlo radnice Prahy 7 byla budova Elektrických podniků v Bubenské ulici, u které je zapsaným vlastníkem společnost Bubenská 1, a.s. s jediným akcionářem ORCO PROPERTY GROUP S.A. Budova se nachází v památkově chráněném území a je zapsána jako kulturní památka. Typem omezení vlastnického práva je věcné břemeno a zástavní právo smluvní. Jako hlavní důvod vyřazení této budovy z dalších úvah se uváděla potřeba velmi nákladných rekonstrukcí, které by sídlo radnice značně prodražily. (Aktualizace 9.7.2013).Na portálu CENIA je uveřejněna informace o obdržení záměru „Oprava a stavební úpravy objektu Bubenská 1“, oznamovatelem je Bubenská 1, a.s. Uvedený záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zjišťovacím řízením se stanoví, zda předkládaný záměr bude předmětem posuzování dle citovaného zákona. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 10. 7. 2013 (procedura posouzení probíhá v působnosti Magistrátu hl. m. Prahy).

Vyjádření odboru výstavby Úřadu městské části Praha 7 k souladu stavebních úprav s územním plánem

Z vyjádření plyne, že z funkčního hlediska se využití objektu nemění, zůstává polyfunkční budovou s kombinací funkce administrativy, obchodu, služeb, zdravotnického zařízení a zařízení pro kulturu. Obecné využití je doplněno zařízením pro dopravu v klidu a technické zázemí objektu. Z uvedených důvodů je záměr v souladu s územním plánem. Z hlediska objemového nedochází ke změně objemu stavby kolaudované ke dni nabytí účinnosti územního plánu. Záměr se nachází v památkové zóně a v území se zákazem výškových staveb.

Důvody pro realizaci posuzovaného záměru

Podnikatelský záměr investora je rekonstruovat a stavebně upravit stávající multifunkční objekt, nevyhovující současným standardům, na moderní budovu. Z důvodu nedostatečného standardu jsou v posledním období prostory v objektu využívány jen částečně (z hlediska kapacity budovy), některé prostory slouží pro jiné účely nebo nejsou využívány vůbec. Údržba objektu byla nahodilá a nesystematická, což způsobilo, že části budovy jsou z hlediska stavebně-technického stavu zcela zdevastované a nefunkční (jedná se především o část podzemních podlaží pod poliklinikou). Objekt nemá vyřešené parkování.

Cíl záměru

Záměr řeší rekonstrukci budovy bez zásadních změn jejího objemu. Rovněž stávající účel užívání stavby se bude měnit jen okrajově. V nových podzemních garážích objektu bude situováno 144 parkovacích stání na automatickém parkovacím systému (zakladači). Dalších 7 parkovacích stání bude umístěno podél objektu Bubenská 1 na ulici Farského. Jedná se o stávající parkovací stání, která i v současném stavu slouží především pro potřeby objektu. Součástí záměru „Oprava a stavební úpravy objektu Bubenská 1“ nebude stávající poliklinika.

Dispozice

Úprava dispozic a jejich nové řešení bude realizováno z prvků lehké stavební výroby (v definovaném rozsahu původního řešení bez použití zdících materiálů – bez dalšího přitěžování konstrukce oproti stávajícímu stavu). Dělící a zvukově dělící konstrukce budou realizovány ze sendvičových konstrukcí s výplněmi z minerálních vláken a opláštěním deskovými materiály.

Střechy

Rekonstrukce střech bude řešena prostou náhradou stávajícího střešního souvrství za nové, bez významných zásahů do tvaru a odvodnění střech. Rekonstrukce střech bude postupovat v níže uvedených krocích.

Sanace sklobetonových střech

Stávající sklobetonové střechy nad hlavní halou a bočními křídly budou sanovány. Všechny sklobetonové střechy budou vyčištěny. Prasklé luxfery budou odstraněny a nahrazeny novými, chybějící luxfery budou nahrazeny. Exteriérové plochy budou otryskány vysokotlakým vodním paprskem. Budou odstraněny nečistoty, staré nátěry a všechny nepřídržné části betonu.

Obvodový plášť

Stávající obvodový plášť bude sejmut až na nosnou železobetonovou konstrukci, respektive na vyzdívku parapetů. Stav konstrukce bude zrevidován a v případě potřeby sanován/reprofilován vhodnými prostředky tak, aby výztuž nosných prvků byla chráněna proti korozi. Na takto připravený podklad bude aplikována tepelná izolace. Z důvodu minimalizace změn proporcí objektu budou použity desky z fenolické pěny o tloušťce 60 mm, které díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla zajistí normou požadované hodnoty tepelného odporu obvodového pláště.

Výplně otvorů – okna

Na veškeré výplně otvorů v obvodovém plášti budou kladeny zvýšené nároky na hodnoty akustického útlumu, a to z důvodů expozice od hlučného vnějšího prostředí. Skleněné výplně budou mít vysokou míru odrazu tepelného záření, aby nedocházelo v letním období k přehřívání interiéru a nemusel být navrhován enormní výkon pro chlazení objektu. Původní dřevěná zdvojená okna budou nahrazena hliníkovými okny, která budou vzhledově co nejvíce přizpůsobena původním dřevěným profilům. Okna budou zasklena akustickými izolačními dvojskly (v případě potřeby trojskly). V závislosti na požadavku Národního památkového ústavu bude zvolena buďto jednotná, nebo dvoubarevná povrchová úprava interiérové/exteriérové části křídel i rámů oken.

Zdvojené podlahy v kancelářských patrech

Stávající podlahy v kancelářích budou z části nahrazeny novými, zdvojenými, které vytvoří prostor pro rozvedení instalací v celé ploše místností. Původní podlahové vrstvy budou vybourány až na železobetonové stropní desky. Jejich povrch bude uzavřen bezprašným bezbarvým nátěrem.

Průjezd budovou

Z důvodu zvyšování kapacity parkování (budování podzemní hromadné garáže s parkovacím systémem – zakladačem) budou v souladu s dopravním řešením uvnitř budovy zřízeny nové průjezdy objektem. Střední dvorek bude zastropen a pomocí rampy spojen se stávajícím vjezdovým dvorkem.

Vjezdy do parkingu

Na vjezdovém a výjezdovém dvorku budou vystavěny přístřešky pro vjezdy a výjezdy do automatického parkovacího systému. Přístřešky budou řešeny jako ocelová konstrukce opláštěná fasádními sendvičovými panely. Čelní fasáda obou přístřešků bude v obou případech doplněna párem garážových vrat, navržena jsou sekční průmyslová vrata.

Sanace základů

Na základě provedených sond bylo již v minulosti zjištěno, že základové patky pod sloupy jsou z hlinitanového betonu a v současnosti nesplňují požadavky na únosnost. Pod všemi sloupy, u kterých tak ještě nebylo provedeno, budou základy sanovány a zesíleny pomocí mikropilot a ocelových objímek kotvených k patě sloupu.

Na základě prohlídky anglických dvorků po celém obvodě objektu bylo zjištěno, že konstrukce jsou v podstatě v dobrém stavu. Jsou poškozené pouze lokálně, vodou vnikající do prostoru z exteriéru. Z tohoto stavu vychází i návrh sanace v odpovídajícím rozsahu.

Dle dokumentace CENIA zpracoval

Ivan Tinka

Stanovisko MČ Praha 7:

Návrh na vyjádření MČ Praha 7 k záměru „Oprava a stavební úpravy objektu Bubenská 1″ v rámci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění č. 0536/13 ze dne 4.7.2013:

Městská část Praha 7 po prostudování dokumentace k záměru „Oprava a stavební úpravy objektu Bubenská 1“ sděluje, že ve fázi provozu záměru lze očekávat významné zhoršení kvality ovzduší a to především v případě částic PM10 a v případě benzo(a)pyrenu. Z tohoto důvodu není další navyšování koncentrací znečišťujících látek žádoucí. Z výše uvedeného důvodu MČ žádá, aby záměr „Oprava a stavební úpravy objektu Bubenská 1“ byl dále posuzován v procesu EIA, a to z hlediska ovzduší – především částice PM10 a benzo(a)pyren a to ve fázi provozu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář