Bytový komplex Jateční – Komunardů – Tusarova – bez souhlasu

Když se na podzim loňského roku zakously stavební stroje do půdy v místě budoucí stavby bytového komplexu v Jateční ulici, vyvolalo to velkou pozornost zejména u občanů z okolních domů. Na stránkách Klubpraha7.cz byly v říjnu 2012 shrnuty základní informace o této stavbě, a to na základě veřejně dostupných pramenů. V listopadu 2012 odbor výstavby a územního rozhodování Úřadu městské části P7 zamítl žádost o umístění stavby tohoto komplexu.

Proti tomuto zamítnutí se společnost BAU-INVEST PROJECT, a.s. odvolala ke stavebnímu odboru Magistrátu hlavního města Prahy (odvolací orgán), který rozhodnutí odboru výstavby a územního rozhodování Úřadu městské části Praha 7 zrušil a věc vrátil k novému projednání. Toto rozhodnutí odvolacího orgánu je na elektronické úřední desce P7 vyvěšeno v termínu 18. 6. 2013 – 2. 7. 2013.

Stavební úřad zaslal stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu vyjádřili. Účastníci, kteří na výzvu reagovali, zaslali své připomínky stavebnímu úřadu. Shodně v nich uvedli, že stavba není navržena do prostoru proluky, markýza navržená nad ulicí Komunardů je součástí bytového domu, mezipatro je dalším plnohodnotným podlažím a mělo být započteno do počtu NP. Dále uvedli, že u bytů v domě č. p. 1365, dojde u již nedostatečně osluněných bytů k dalšímu zhoršení. Dále upozornili na to, že v „daném prostoru je již dosaženo limitů využití území a v některých směrech jsou tyto limity již nyní překročeny“, zejména zdůrazňují polétavý prach frakce PM10 a PM2,5. Dále namítali nevyhovující dopravní řešení.

Stavební úřad se se všemi námitkami jednotlivě nevypořádával, protože návrh na umístění stavby zamítl. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí stavebního úřadu je rušeno a věc se vrací k novému projednání, budou tyto námitky podrobně zkoumány v řízení před stavebním úřadem, odvolací správní orgán o umístění stavby nerozhoduje. Odvolací orgán přezkoumává správnost v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.

V odůvodnění se odvolací orgán podrobně zabývá námitkami odvolatele a mimo jiné uvádí,

- že navrhovanou stavbu neposoudil stavební úřad jako zástavbu proluky;

- že urbanisticky významné plochy a dopravní spojení nevylučují umístění protihlukových opatření, jakým může být i markýza;

- že úvaha stavebního úřadu o zvýšení limitní zastavěné plochy pozemku není srozumitelná, termín „limitní zastavěná plocha“ v platných předpisech upraven není, v případě nejasností měl žadatele vyzvat k odstranění nedostatků žádosti;

- že v dokumentaci pro územní řízení nejsou jednoznačné údaje o počtu bytů, výkresy textu neodpovídají, z textu přezkoumávaného rozhodnutí je zřejmé, že stavební úřad tyto skutečnosti zaznamenal, přesto na ně v průběhu řízení nijak nereagoval;

- že stavební úřad nemůže operovat pojmem výšková stavba bez podrobného popisu předmětné lokality a porovnání výškových hladin ostatních objektů v lokalitě (žádná konkrétní výška v metrech k pojmu výšková stavba není žádným právním předpisem přiřazena) – pouhé konstatování stavebního úřadu nelze tedy považovat za řádné odůvodnění nepřípustnosti stavby v území se zákazem výškových staveb.

Závěrem odvolací orgán konstatuje:

V novém projednání se stavební úřad bude řídit mimo jiné ustanovením správního řádu, který stanoví: „Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit.“ Po řádném projednání žádosti rozhodne v souladu s právními předpisy a své rozhodnutí řádně odůvodní.

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným ve správním řádu.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozvoj a výstavba, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Bytový komplex Jateční – Komunardů – Tusarova – bez souhlasu

  1. admin napsal:

    MČ Praha 7 přerušuje správní řízení s odůvodněním, že se má žadatel vypořádat s požadavky stavebního úřadu – podrobněji viz http://praha7.cz/15440_VYZVA-Bytovy-komplex-Jatecni-Komunardu-Tusarova-Praha-7 (úřední deska 12.7. – 26.7.)

Napsat komentář