Pořád se něco děje aneb pozvánka na jednání zastupitelstva

Toto volební období se vyznačuje značně rozbouřenými vodami jak na úrovni jednotlivých městských částí, tak i na úrovni magistrátu. Praha 7 v tomto nijak nezaostává, naopak, dalo by se říci, že vyvolala pozornost i na celostátní úrovni, a to spolu s dalšími obcemi, kde se občané domohli svých práv prostřednictvím referenda. Také nejbližší řádné zasedání zastupitelstva P7, svolané na 10. 6. 2013, slibuje jednání o několika zajímavých bodech.

Návrhy na projednání požadavků občanů MČ Praha 7 v oblasti samostatné působnosti obce obsahují hned dva body.

Jeden se týká projednání výzvy místostarostům, radním a členům zastupitelstva MČ Praha 7, bývalým členům zastupitelstva a rodinným příslušníkům výše uvedených, aby městské části Praha 7 nahradili škodu, která vznikla oproti tržnímu prodeji prázdného bytu tím, že na prázdný byt získali nájemní smlouvu a byt poté zprivatizovali. V důvodové zprávě k tomuto bodu se kromě jiného uvádí: „Celá koncepce bytové politiky je v současné době prověřována Útvarem kontroly a interního auditu ÚMČ P7 na základě pověření pana starosty ze dne 04.04.2013 – Kontrola nastavení systémových procesů v oblasti bytové politiky. Dále pak na základě žádosti pana starosty MČ Praha 7 je uvedená věc prověřována Kontrolním výborem ZMČ Praha 7.“

Druhý bod se týká požadavku občanů na úpravy programu jednání Zastupitelstva a případně jeho jednacího řádu tak, aby se jednání Zastupitelstva stalo vlídnějším k občanům MČ Praha 7 – prvních 30 minut jednání zastupitelstva věnovat dotazům občanů, jejich připomínkám, interpelacím a záležitostem, o které se přítomní občané zajímají, aby občané nemuseli čekat až na konec jednání, který nastává zpravidla kolem půlnoci – přednostní projednávání bodů, o které se přítomní občané zajímají.

K popsaným dvěma bodům se vztahují usnesení rady č. 425/13 a 426/13 ze dne 28.5.3013, kde je poněkud zmatek jak v přílohách k těmto usnesením, tak i v samotné důvodové zprávě. Nedostatky tohoto typu na webu Prahy 7 se poslední dobou vyskytují opakovaně.

Dalším zajímavým bodem může být návrh na záměr prodeje nemovitostí budovy ve Skalecké 13. S tímto domem byly v minulosti spojeny některé problémy s výstavbou půdních bytů, ve veřejných zdrojích z radnice se k podmínkám prodeje této nemovitosti informace nepodařilo dohledat.

Pro dotčenou skupinu občanů může být zajímavý bod, který se týká principů prodeje nemovitého majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 7, oprávněným nájemcům. V těchto principech jsou obsaženy podmínky převodu bytových domů bytovým družstvům i jednotlivým oprávněným nájemcům. Obecně jsou specifikovány také postupy pro stanovení ceny předávaných nemovitostí, včetně případně podmínek pro uplatňované slevy.

S podnětem občanů zřejmě souvisí bod programu, který obsahuje návrh k šetření některých bytových případů Kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 7.

Toho, kdo sleduje situaci kolem hledání nového sídla radnice, může zajímat informace o nabídce společnosti Carissa, a.s. na odkup akcií. Možná se vyjasní, kdo je vlastně oprávněn prodej budovy Economia v Dobrovského ulici vlastně nabízet. Podle údajů v Katastru nemovitostí přechází vlastnictví nemovitosti na společnost Alkatria, a.s., která je vedena jako zástavce, přičemž zástavním věřitelem má být Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo.

K bodu o bezpečnostní situaci v Městské části Praha 7 za rok 2012 je sestavena zpráva, ze které jako hlavní informace vyplývá, že v průběhu roku 2012 se snížil nápad trestné činnosti, ve srovnání s rokem 2011, o 323 případů při výrazném zvýšení objasněnosti o 6,2 %. Dále se uvádí, že nejvýraznější snížení nápadu bylo zaznamenáno u majetkových trestných činů (-367), a to především u krádeží věcí z motorových vozidel (-277), počet kapesních krádeží se oproti ostatním obvodům snížil o 41 případů. Výrazné zvýšení nápadu trestné činnosti bylo zaznamenáno jen v oblasti drog, kde ale včasným zásahem a nadále pokračujícími policejními akcemi došlo k rozsáhlé realizaci pachatelů této trestné činnosti, což je patrné v objasněnosti 95,8 %.

Rada městské části v působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným Sedmá ubytovací s.r.o. vyhlašuje dne 21. května 2013 výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. Obálky (prý) budou otevřeny výběrovou komisí dne 06. 05. 2013 v 09:30 hodin. Jestli se nějací uchazeči stihli vůbec přihlásit, ukáže se možná právě na jednání zastupitelstva, kde je zařazen bod „Informace o projednání rozboru hospodaření včetně účetní závěrky společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. za rok 2012“.

Za trvalku v jednáních zastupitelstva lze považovat bod, který se týká aktuálního vývoje ohledně přístupu do objektu MŠ U Průhonu.

Tyto i další body na jednání zastupitelstvu by mohly být pro občany Prahy 7 motivací pro účast na jednání. Není také vyloučeno, že průběh i obsah jednání zastupitelstva mohou výrazně ovlivnit dopady probíhající/doznívající povodně, která významně zasáhla i městkou část Praha 7.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Pořád se něco děje aneb pozvánka na jednání zastupitelstva

 1. admin napsal:

  V usnesení rady č. 0433/13 ze dne 3.6.2013 se mimo jiné uvádí:
  Rada souhlasí
  1. s dalším pokračováním v závazném jednání se společností Carissa, a.s., vedoucím k realizaci odkupu akcií obchodní společnosti, v jejímž výlučném vlastnictví se budou ke dni převodu akcií nacházet nemovitosti na adrese Dobrovského 1278/25, Praha 7, avšak pouze za předpokladu, že:
  1.1 předmětná obchodní společnost existuje v souladu s právním řádem ČR, není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu ust. § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  1.2 předmětná obchodní společnost je výlučným vlastníkem budovy č.p. 1278 umístěné na pozemku parc. č. 1884 a uvedeného pozemku parc. č. 1884, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.958 m2, nacházející se v k.ú. Holešovice, obec Praha a zapsané v KN na LV č. 11477 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrálním pracovištěm Praha

  Co k tomu říká Katastr nemovitostí ?
  Vlastnické právo:
  Alkatria, a.s. U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha
  Způsob ochrany nemovitosti:
  památkově chráněné území
  Omezení vlastnického práva:
  Věcné břemeno (podle listiny)
  Objekt je dotčen změnou právního vztahu, účastníky řízení jsou:
  Economia, a.s.
  Alkatria, a.s. jako zástavce
  Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo jako zástavní věřitel
  ********************
  Je to jenom otázka nedostatečné komunikace mezi nabízejícím a zájemcem, nebo jde o něco víc?
  I.Tinka

Napsat komentář