Zájem o nové sídlo radnice je zatím spíš vlažný

Již dvakrát bylo nové sídlo radnice téměř na dosah ruky: Poprvé v červnu 2010, kdy Rada souhlasila s realizací projektu Argentinská hvězda i s majetkovými, ekonomickými, finančními a právními podmínkami procesu budování polyfunkčního objektu radnice městské části Praha 7. Podruhé to bylo v listopadu 2011, kdy Rada uložila starostovi předložit na jednání Zastupitelstva MČ P7 návrh na upřesnění všech principů a postupů transakce mezi MČ P7 a stávajícími dvěma nabíziteli nové radnice – PPF a.s. (Argentinská hvězda) a Real 8 a.s. (Merkurie).

Fakticky byla ještě třetí možnost, a to když v dubnu 2012 přišla nabídka na budovu Merkurie od jiné společnosti, a to Baram Invest a.s., za cenu 390 milionů Kč, která však byla časově omezena na dobu 60 dní od jejího doručení. Na této nabídce bylo zajímavé to, že cenově se výrazně lišila od původní nabídky společnosti REAL 8, která ji nabízela za cca 850 milionů Kč. Případný prodej se měl uskutečnit formou prodeje akcií jednoúčelové společnosti/vlastníka objektu. Nabízející společnost Baram Invest zastupoval předseda představenstva Mgr. Martin Žižka.

Mezitím do tohoto procesu zasáhlo referendum, které nakonec vymezilo jasné podmínky pro výběr nového sídla radnice. V souvislosti s tím si zastupitelstvo zvolilo svůj poradní orgán, Výbor pro výběr sídla Úřadu MČ P7 Zastupitelstva MČ P7 (VVSÚ ZMČ P7), který se dne 20. 5. sešel už popáté. Vzhledem k dřívějším aktivním snahám vedení radnice dospět k nějaké smlouvě o novém sídle radnice se logicky očekávalo, že po vyhlášení výsledků referenda se tyto aktivity ještě zrychlí, aby umístění radnice bylo vyřešeno před vypršením stávající nájemní smlouvy v budově na nábřeží Kpt. Jaroše.

Z dosavadních výsledků činnosti VVSÚ ZMČ P7, o které jsme psali např. zde nebo zde, se však nezdá, že by výběr sídla radnice byl až tak prioritní. Bylo to patrné i na posledním zasedání výboru (dne 20. 5.), kdy kompletně chyběli zástupci ČSSD, z dalších pak převážná část musela odejít dřív, než byl vůbec naplněn program jednání výboru, který si přítomní členové na začátku schválili. Nedošlo tak vůbec na jediný podstatný bod z programu jednání, který měl být věnován zadání podmínek pro právní posouzení výsledků referenda. Nechtěně se tak současně ukázalo, že tohle by občané opravdu asi neměli vidět, což vysvětluje počáteční neochotu některých členů výboru připustit na jednání přítomnost občanů. Ti by se totiž oprávněně mohli ptát, proč se takoví lidé nechají do výboru jmenovat, když pak na jeho činnost nemají čas. A možná by se mohli zamýšlet i nad tím, proč se tito lidé vůbec nechají volit do zastupitelstva.

Podívejme se ale, jak se vyvíjí situace s dosavadními žhavými nabídkami na sídlo radnice. Argentinská hvězda je ve výstavbě, jak bylo doloženo i fotografiemi na Klubpraha7.cz.

Budova Merkurie změnila vlastníka, podle zápisu v Katastru nemovitostí (KN) přešlo vlastnictví ze společnosti Argentinská 38 s.r.o na společnost Pražská správa nemovitostí, s.r.o., která je v KN vedena jako zástavce. To se tedy nezměnilo, objekt je nadále zatížen zástavním právem smluvním, zástavním věřitelem je Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft.

V listopadu 2012 byla na radnici doručena nabídka od společnosti Carissa, a.s na prodej administrativní budovy Economia v Dobrovského ulici za cenu 345 milionů Kč, a to včetně vybavení prostor standardním kancelářským nábytkem. Prodej je navrhován formou prodeje akcií společnosti. Předsedou představenstva této společnosti je do konce roku 2010 Mgr. Martin Žižka, tedy stejný jako v případě společnosti Baram Invest.

Podle informací tvpraha7.cz proběhlo poslední jednání se zástupci společnosti Carissa dne 14. 5.. Z jednání vyplynulo, že je možné snížit původně nabídnutou cenu pod hranici 300 mil. Kč. Je to tedy analogický scénář jako v případě nabídky Baram Invest na budovu Merkurie – patrně také nějaké časové omezení výhodnější nabídky.

Poněkud zarážející je ovšem to, že účastníci jednání podle sdělení předsedy VVSÚ ZMČ P7 nebyli na jednání 14. 5. seznámeni se skutečností, že vlastnická práva na předmětnou budovu přecházejí ze společnosti Economia a.s. na společnost Alkatria a.s., přestože dva dny poté, tj. 16. 5., byla u nemovitosti v KN vyznačena plomba z důvodu změny vlastnictví. Společnost Alkatria a.s. (snad nemá se známou věznicí Alcatraz nic společného), jako nový nabyvatel, vznikla v prosinci roku 2011, jejím předsedou představenstva je Mgr. Martin Žižka, opět jako v případech uvedených výše. Možná to neznamená celkem nic, každopádně napadá ale logická otázka: Kontaktovalo vedení radnice, obzvláště po nedávných zkušenostech s nabídkami na budovu Merkurie, přímo vlastníka budovy Economie? Nebylo by výhodnější při vážně projeveném zájmu dojednávat prodej v tomto případě přímo se společností Economia a.s.?

Jak se zatím aktivity při hledání nového sídla radnice jeví, vypadá to, jako kdyby dříve tak zdůrazňovaný termín vypršení nájmu v roce 2015 už neplatil. Nebo se počká, že bude postavená Argentinská hvězda, a pak se její nabídka prostě „bude muset“ přijmout, ať to stojí, co to stojí?

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.