Výhodné smlouvy (nejenom) s radnicí Prahy 7

Jaké je u nás nejlukrativnější povolání? S velkou pravděpodobností to je právní nebo jiný poradce, kde se často dosahují odměny značně nadprůměrně, a to zpravidla bez jakékoliv odpovědnosti za výsledek. V článku na Klubpraha7.cz byly uvedeny příklady takových činností, které však nejsou typické jenom pro MČ Praha 7. Připomeňme si některé případy, nyní už i se znalostí jejich výsledku.

Snaha vedení radnice zbránit referendu proti stavbě předraženého sídla vedla k zadání:

- právní konzultace ve věci konání místního referenda na území městské části Praha 7 za cenu do výše 50 000 Kč bez DPH.
- právní služby v souvislosti se zastupováním městské části Praha 7 jako účastníka řízení ve věci řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze vedené u Nejvyššího správního soudu za cenu do výše 50 000 Kč bez DPH,
- právní služby do výše 50 000 Kč bez DPH v souvislosti s žalobou podanou u Městského soudu v Praze přípravným výborem pro konání místního referenda v Praze 7 za nepředraženou radnici,
- právní služby do výše 50 000 Kč bez DPH v souvislosti se zastupováním Městské části Praha 7 jako účastníka řízení ve věci ústavní stížnosti.

Všechny tyto služby byly objednány u stejného advokáta, doc. JUDr. Martina Kopeckého, CSc. A výsledek? Referendum bylo vyhlášeno Nejvyšším správním soudem, ústavní stížnost byla zamítnuta. Tedy celková bilance, 4x neúspěšná služba za celkovou částku 200 000 Kč bez DPH.

Se stejným advokátem se MČ Praha 7 pouští do dalších sporů.
V usnesení č. 0754/12 ze dne 16. 10. 2012 Rada MČ souhlasí s objednáním právních služeb do výše 50 000 Kč bez DPH v souvislosti se zastupováním MČ Praha 7 jako účastníka řízení ve správním řízení, které se týká nesouhlasu s umístěním stavby „NEC – administrativní budova, Praha 7“, do doby pořízení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu (dle opatření obecné povahy závazné části územního plánu hl. m. Prahy). Toto nesouhlasné stanovisko je obsaženo v usnesení Rady č. 0467/12 ze dne 19. 6. 2012. Odbor výstavby a územního rozhodování Úřadu MČ Praha 7 přes toto nesouhlasné stanovisko vydává dne 3. 9. 2012 rozhodnutí o umístění stavby „NEC – administrativní budova“ s podmínkami a s tím, že námitku účastníka řízení, městské části Praha 7, zamítá.

Objednání právních služeb dle usnesení Rady č. 0754/12 tedy souviselo s tímto rozhodnutím Úřadu MČ Praha 7. Městská část Praha 7 podala (svým právním zástupcem) proti tomuto rozhodnutí dne 24. 10. 2012 odvolání, ve kterém zdůrazňuje, že již v řízení před orgánem prvního stupně vyjádřila nesouhlasné stanovisko s umístěním navrhované stavby, a namítla, že by kladné rozhodnutí o umístění stavby bylo v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

Odvolací orgán, tj. stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy, přezkoumal kromě věcné správnosti napadeného rozhodnutí v rozsahu odvolacích námitek též jeho zákonnost a dospěl k závěru, že zjištěné nedostatky lze v zájmu přesnosti a jednoznačnosti podmínek pro umístění a projektovou přípravu stavby odstranit v odvolacím řízení. Proto dne 15. 2. 2013 rozhodl tak, že napadené rozhodnutí se mění v jednotlivých konkrétních položkách, avšak v ostatním se potvrzuje. Současně odvolací orgán v poučení píše, že proti tomuto rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat.

Rada MČ Praha 7 na toto rozhodnutí reaguje ve svém usnesení č. 0310/13 ze dne 23. 4. 2013 objednáním právních služeb, opět u doc. JUDr. Martina Kopeckého, CSc., do výše 50 000 Kč bez DPH, v souvislosti se zastupováním MČ Praha 7 v řízení o žalobě proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, ze dne 15. 2. 2013. Pokud i tato žaloba bude neúspěšná, pak celkové náklady na tyto akce s nulovým výsledkem a se stejným advokátem dosáhnou částku 300 000 Kč bez DPH. To už by měl být dostatečný důvod zamyslet se buď nad výměnou advokáta, nebo nad smysluplností akcí, na které si MČ advokátní služby platí.

Podobným případem jsou zdlouhavé tahanice kvůli umožnění přístupu do MŠ U Průhonu. K tomu jsou průběžně poskytovány informace pro Radu i Zastupitelstvo MČ, v nedávné době bylo provedeno dílčí shrnutí také na Klubpraha7.cz. Stávající zastupování MČ advokátní kanceláří JUDr. J. Kopáčkové mělo počátek v první jednorázové smlouvě již v roce 2008 (září), smlouva o poskytování právních služeb včetně udělení plné moci k zastupování MČ byla pak podepsána o měsíc později. Tato smlouva, která není časově omezena, nespecifikuje rozsah práce, pouze tarify právních úkonů. Proto je obtížné dohledat, jaká částka za tyto služby byla od roku 2008 již vynaložena. Jestli zvolený postup advokátky povede ke kýženému cíli (přístup do MŠ) se teprve ukáže, zatím se v informaci o postupu spíše vyskytují formulace typu (viz např. usnesení zastupitelstva č. 0052/13 ze dne 29. 4. 2013): „Vážený pane magistře, k ve věci shora označené si Vám dovoluji touto cestou sdělit, že o podaném dovolání nebylo Nejvyšším soudem ČR dosud rozhodnuto. Lituji, že nemohu podat příznivější zprávu.“ Tento stav, trvající již řadu let, je obzvlášť provokující v době, kdy rodiče předškolních dětí neuspívají v jejich umístění ve školkách Prahy 7.

Rada MČ ovšem uzavírá i jiné typy smluv na právní pomoc, které jsou možná ještě výhodnější než smlouvy výše popsaných typů. Obvyklými body těchto smluv jsou:

- paušální měsíční odměny za poskytování právních služeb ve výši 20 000 Kč bez DPH,
- za každou započatou hodinu poskytnutí právní pomoci se účtuje částka 2 000 Kč bez DPH za právní pomoc poskytovanou nad rámec paušální měsíční odměny,
- uzavření smlouvy na dobu obvykle 2 roky, buď bez specifikace finančního limitu, nebo limitovanou např. částkou 2 miliony Kč.

Z textu takových bodů plyne, že stačí měsíčně nějaký štěk a paušálních 20 000 Kč je doma. A když se k tomu přidá dostatečně dlouhá celková doba trvání smlouvy, třeba 2 roky, kdo by to nebral? Samozřejmě záleží na solidnosti toho, kdo služby poskytuje a jistě jsou i profesně čestní poskytovatelé takových služeb. Ovšem znění citovaných bodů je každopádně spíš ve prospěch dodavatele než odběratele. V žádné smlouvě se však nevyskytuje bod třeba ve smyslu, že odměna poskytovateli bude krácena v případě jeho neúspěšného působení. Spíš naopak, u „dražších“ smluv se poskytovatel jistí prohlášením, že se jedná o jeho právní názor a nevylučuje právní názor odlišný. Jinak řečeno, veškerá odpovědnost stejně zůstává na objednateli právní služby.

Uvedené příklady představují jenom drobné, i když v celostátním měřítku může jít o hodně milionů ročně. Z médií je však známo, že u podobných služeb, jsou-li v tom zapojeny dotace z EU, se už počítají desítky milionů.

Bylo by možná zajímavé znát názory pracovníků právních útvarů v příslušných institucích, které využívají ve větším rozsahu externí právní služby, do jaké míry opravdu jde o službu nevyhnutnou a do jaké míry by oni sami byli schopni příslušné kroky učinit. Často se totiž na základě dostupných písemností zdá, že i takové zdůvodnění za desetitisíce by mohl zvládnout dokonce i laik. Natož kvalifikovaný právník příslušného útvaru.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář