Tady (by) mohlo stát sídlo nové radnice MČ Prahy 7

V současné době probíhá ve dvou lokalitách Prahy 7 výstavba multifunkčních objektů, které se mohly stát novým sídlem úřadu MČ Praha 7. Jednou lokalitou je Holešovický trojúhelník, druhou pak Argentinská hvězda. K oběma těmto lokalitám byla v posledních 2 letech na stránkách Klubpraha7.cz shrnuta řada aktuálních informací. Ani jedna z lokalit se však sídlem radnice zatím stát nehodlá, s jistotou ovšem nelze říci, že tomu tak ještě nemůže v budoucnu být. Na pár fotografiích se stručným komentářem si můžeme doložit, v jaké fázi se aktuálně ke konci dubna 2013 výstavba těchto objektů nachází.

Nejblíže k uzavření smlouvy s MČ byl projekt Argentinské hvězdy, pro který byl v červnu 2010 (viz usnesení rady č. 0616/10) připraven pro mimořádné jednání zastupitelstva návrh na schválení jeho realizace: majetkových, ekonomických, finančních a právních podmínek procesu budování „Nového polyfunkčního objektu radnice městské části Praha 7“. Tento projekt ztroskotal na neočekávané nové nabídce, kvůli které byl proces schvalování projektu Argentinská hvězda přerušen.

Opětovně byl tento projekt blízký k realizaci, když rada MČ ve svém usnesení č. 743/11 ze dne 18. 11. 2011 schválila text smlouvy, podle které má spol. BDO TAX s.r.o. vypracovat model financování dvou projektů – Argentinská hvězda budova B a Mercury Business Park. U obou těchto projektů se jednalo o náklady značně převyšující finanční možnosti radnice, což vedlo až k referendu proti předražené radnici, jehož výsledky zatím oběma příliš nákladným projektům zabránily.

Bez ohledu na neúspěšná jednání s radnicí Prahy 7 se společnost Office Star Eight, spol. s r.o., rozhodla objekty v Argentinské ulici dokončit. K tomuto projektu vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování v otázkách a odpovědích na webu Prahy 7 sdělil:

Stavba Argentinská hvězda (dříve Polyfunkční komplex PPF) byla povolena zdejším odborem výstavby 24. 1. 2000 a následně byla zahájena – byla provedena spodní stavba podzemních garáží až do úrovně +/- O, po povodních v roce 2002 byla stavby zakonzervována a následně rovněž došlo ke změně vlastníka z původního PPF na současného, jímž je Office Star Eight. Protože stavba již byla zahájena, tak vydaná a pravomocná rozhodnutí (stavební povolení ani následně povolené změny stavby před dokončením) již nemají nikterak omezenou platnost. Stavba obsahuje dva administrativní objekty s obchodními a administrativními plochami, podzemní garáže, přípojky, pěší cesty, sadové úpravy, veřejné osvětlení atd. Tuto informaci je možno podat, neboť uvedené skutečnosti byly zveřejněny na úřední desce úřadu MČ Praha 7 v 07/2010, a to při vyvěšení ohledně Rozhodnutí o povolení změny stavby, konkrétně budovy A (zastavění prostoru atria budovy A, vestavba příhradové konstrukce do budovy A, atd.).

Nejnověji, a to v srpnu 2012, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování, povolil na základě žádosti společnosti Office Star Eight, spol. s r.o., změnu stavby před jejím dokončením. Změna stavby spočívá ve změně termínu dokončení stavby, a to v prosinci roku 2015. Z následujících dvou fotografií je vidět současný stav výstavby Argentinské hvězdy:

Druhou lokalitou je Holešovický trojúhelník. U této lokality se nepodařilo zjistit, proč byla jako potenciální místo pro sídlo radnice vyloučena zřejmě již v počáteční fázi posuzování projektu polyfunkčního objektu, který se tam plánoval krátce po roce 2003. Existuje však z nedávné doby zápis z jednání pracovní skupiny pro výběr sídla radnice (červen 2011) o stavu projektu: pravomocné územní rozhodnutí na celou budovu, pravomocné stavební povolení na podzemní část, na vrchní část nebyla zatím podána žádost, konstatována malá výměra administrativních ploch, nabídka vyřazena při 100procentním souhlasu členů pracovní skupiny.

V červenci 2012 vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování úřadu MČ Praha 7 sděluje v otázkách a odpovědích na webu Prahy 7 k pokračování výstavby polyfunkčního objektu v Holešovickém trojúhelníku:

- na nadzemní část stavby nebyla na zdejší stavební úřad k dnešnímu dni podána žádost o stavební povolení – lze tedy i nadále předpokládat angažování autorizovaného inspektora investorem;

- pokud autorizovaný inspektor vydá certifikát ke stavbě (obdobu stavebního povolení), měl by být tento dokument neprodleně předložen na místně příslušný obecný stavební úřad (tedy na zdejší Odbor výstavby a územního rozhodování) k zaevidování, a to včetně předepsaných náležitostí, mimo jiné včetně jím (tj. autorizovaným inspektorem) ověřené dokumentace. Soulad mezi touto dokumentací, na jejímž základě by vydával výše uvedený certifikát, a skutečnou realizací stavby je oprávněn provádět v opodstatněných případech i místně příslušný obecný stavební úřad tedy OVT Ú MČ Praha 7, a to včetně všech dopadů, tedy i včetně případného zastavení stavby pokud by byla realizována v rozporu s autorizovaným inspektorem ověřenou dokumentací.

Podle posledních informací nedošlo zatím k souladu mezi požadavky obyvatel z okolní zástavby a plnění podmínek z územního řízení podle autorizovaného inspektora. Stavba tak zřejmě pokračuje zatím podle platného stavebního povolení na dolní část objektu (garáže). Současný pohled na staveniště je následující:

Za pozornost jistě stojí veliký plakát obsahující informaci o rozsahu pronajímatelných ploch, ale současně i o termínu otevření v prvním čtvrtletí roku 2014. I když v dnešní době probíhají stavby neuvěřitelnou rychlostí, splnění tohoto termínu bude jistě možno považovat za malý zázrak.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Radnice a zastupitelstvo, Rozvoj a výstavba, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář