Metropolitní plán

K metropolitnímu plánu (návrhu zadání Územního plánu  hl. m. Prahy) může každý v době od 2. dubna do 18. dubna 2013 včetně, v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatnit  své připomínky internetovou aplikací na adrese Magistrátu nebo  vyplněním formuláře a jeho odesláním poštou. Internetová aplikace je přístupná pro podávání připomínek od 2. do 18. dubna 2013, po tomto termínu je možné obsah vložených připomínek pouze zobrazovat. Výhodou aplikace je možnost podávání připomínek elektronickou cestou z vlastního počítače při následném zhotovení pdf souboru s odeslanými připomínkami.

Zájemce se může inspirovat také připomínkami radnice Prahy 7 a jejích útvarů, dostupnými v přílohách usnesení Zastupitelstva č. 35/13. Jsou v nich připomínky a stanoviska MČ P7, odboru dopravy, odboru životního prostředí, oddělení krizového řízení, společné komise rozvoje, dopravy a životního prostředí.

Požadavky na zpracování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) jsou zpracovány v následujících částech:

- požadavky na základní koncepci rozvoje území hl. m. Prahy,
- požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,
- požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
- požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,
- případný požadavek na zpracování variant řešení,
- požadavky na uspořádání obsahu návrhu Územního plánu hl. m. Prahy(Metropolitního plánu) a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
- vymezení území řešeného územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy,
- požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území.

Pokud kdokoliv z obyvatel Prahy má zájem vyjádřit se k tomu, kam se bude ubírat další rozvoj jejich města, je toto jedna z mála veřejných příležitostí.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozvoj a výstavba, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář