Snahy o maximalizaci využití území pokračují

Je tomu právě měsíc, co Rada MČ Praha7 vyjádřila u výstavby obytného souboru „Holešovice – Jankovcova“ (roh ulic Jankovcova-V háji)  souhlas s návrhem úpravy kódu míry využití území z SV-F (s koeficientem podlažních ploch KPP=1,4) na SV-H (KPP=2,2). Navrhovatelem změny byla společnost CENTRAL GROUP a.s. Shodou okolností následně přijala MČ Praha 7 od této společnosti dar ve výši 3 miliony Kč (viz Klubpraha7.cz). Nyní posuzovala Rada MČ návrh na změnu územního plánu na sousedním pozemku, který patří náhodou opět společnosti CENTRAL GROUP a.s. Oficiálně je iniciátorem změny Magistrát hlavního města Prahy, který oznamuje projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Mezi celoměstsky významné změny IV jsou zařazeny změny týkající se zejména dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení, vymezení parkových ploch a ploch zeleně, ploch pro bydlení, sport, rekreaci a ploch všeobecně smíšených. Návrh zadání celoměstsky významných změn IV je v souladu se stavebním zákonem vystaven k veřejnému nahlédnutí, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 30 dnů, tj. od 28. listopadu 2012 do 27. prosince 2012 včetně. V elektronické podobě je návrh na internetové adrese www.praha.eu v sekci územní plánování a rozvoj města . V souladu se stavebním zákonem může každý po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejného oznámení o vystavení a projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV, tj. do 27. prosince 2012 včetně, uplatnit své připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Změna, kterou projednávala rada MČ Praha 7, má označení Z 2785 a týká se území na rohu ulic Jankovcova – Bubenské nábřeží (viz titulní obrázek), přičemž návrhem je změna z městské a krajinné zeleně na funkční využití všeobecně smíšené.

Odbor dopravy MČ Praha 7 nemá proti oznámené změně žádné námitky. Naproti tomu komise rozvoje s navrhovanou změnou nesouhlasí. Odbor životního prostředí nesouhlasí s úpravou ze stávajícího stavu zeleň městská a krajinná na všeobecně smíšené území s odůvodněním, že předmětná plocha je součástí širšího systému zeleně městské části a má významnou ekologickou a mikroklimatickou funkci. Navrhovaná změna by umožnila její zastavění, čímž by došlo k úbytku zeleně na území městské části, což se neslučuje s ochranou zeleně a životního prostředí jako takového. V usnesení Rady č. 0944/12 ze dne 11. 12. 2012 je pak konečné stanovisko Rady MČ k této změně zamítavé. Jaký však bude konečný výsledek, o tom rozhodne po zvážení případně i dalších námitek Magistrát.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozvoj a výstavba, Veřejná správa, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář