North East Corner (NEC) obdržel rozhodnutí o umístění stavby

Na úřední desce úřadu MČ Praha 7 je v termínu 8. 10. až 22. 10. vystaveno rozhodnutí o umístění stavby „NEC – administrativní budova“, které bylo vydáno k žádosti podané společností Skanska Delta Project Company. Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, a to podáním u odboru výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

O tomto polyfunkčním objektu s převážně administrativní funkcí, který bude mít tři podlaží podzemní, sedm podlaží plných nadzemních a jedno podlaží ustupující, byla stručná informace podána již dříve i na stránkách Klubpraha7.cz, a to v souvislosti se zjišťovacím řízením, zda bude stavba posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (podrobně viz stránky CENIA pod kódem PHA791). Závěrem toho zjišťování bylo, že záměr nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr byl posouzen orgánem ochrany přírody a krajiny a bylo doloženo stanovisko se závěrem, že umístěním této stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz. Toto stanovisko bylo souhlasné i z hlediska ochrany ovzduší a vod. V podmínkách z územního řízení je tento závěr promítnut do formulace, že provádění stavby bude navrženo v souladu s podmínkami závěru zjišťovacího řízení, přičemž tyto podmínky se týkají zejména postupů zajišťujících minimalizaci obtěžování okolí prachem a hlukem ze stavby a staveništní dopravy.

Objekt o půdorysu přibližně ve tvaru písmene H bude hmotově rozdělen do dvou částí: západní část s půdorysem nepravidelného šestiúhelníku vepsaného do obdélníku o max. délce 68,7 m a max. šířce 26,3 m, východní část s půdorysem nepravidelného sedmiúhelníku vepsaného do obdélníku o max. délce 80,5 m a max. šířce 29,3 m.

Ve stanovené lhůtě uplatnili své námitky a připomínky dva účastníci řízení:

- Městská část Praha 7,
- Atelier pro životní prostředí, o.s.

Městská část Praha 7 podala dne 20. 6. 2012 stavebnímu úřadu nesouhlasné stanovisko ke stavbě výjimečně přípustné. MČ Praha 7 nesouhlasí s umístěním stavby výjimečně přípustné do doby pořízení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu dle opatření obecné povahy závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tuto připomínku městské části Praha 7, kterou stavební úřad posoudil zároveň jako námitku proti stavbě administrativní budovy, stavební úřad zamítl. Ve zdůvodnění uvedl, že na předmětné území byla rozhodnutím hl. m. Prahy v srpnu 2008 povolena výjimka ze stavební uzávěry.

Atelier pro životní prostředí o.s. podal stavebnímu úřadu dne 8. 8. 2012 vyjádření ke stavbě se závěrem, že vydání územního rozhodnutí není možné. Stavební úřad posoudil podání občanského sdružení podle jeho obsahu jako námitku. Jako hlavní důvod nesouhlasu s vydáním územního rozhodnutí uvádí občanské sdružení nedostatky v předložené rozptylové studii (koncentrace koncentrace částic PM 10 a částic PM 2,5). Jelikož žadatel předložil rozptylovou studii zpracovanou společností EKOLA group, s.r.o., ze které plyne, že nedochází k překročení koncentrace uvedených částic ani v průměru ročních ani maximálních denních koncentrací, stavební úřad tuto námitku také zamítl.

V rozhodnutí o umístění stavby jsou formulovány konkrétní podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby a další okolnosti vydaného rozhodnutí, které platí dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbývá však platnosti, pokud bylo v této lhůtě požádáno o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Stavba, disponující cca 23 000 m2 pronajímatelných ploch, z toho cca 13 000 m2 čistých kancelářských ploch, by mohla být zajímavá i jako potenciální sídlo nové radnice Prahy 7.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozvoj a výstavba, Veřejná správa, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u North East Corner (NEC) obdržel rozhodnutí o umístění stavby

  1. Stejskal napsal:

    Tahle Ekola, to budou nějaký šikovní kocourci. Tuhle jakási TV ukazovala, jak Ekolista expert tvrdí, že měření hluku mikrofonem směrovým a s kulovou charakteristikou vyjde stejně. Asi to byl nějaký fizyk.

Napsat komentář