Rada dává zelenou změně územního plánu

Ve svém usnesení č. 0708/12 ze dne 2. 10. 2012 rada MČ Praha7 souhlasí s návrhem úpravy územního plánu Prahy, která spočívá ve změně kódu míry využití území z SV-G (KPP=1,8) na SV-K (KPP=3,2) na pozemcích parc. č. 268/1, 269, 270, 283, 284 pro Polyfunkční objekt u Papírny, Praha 7, Holešovice (místo a stávající stav viz titulní obrázek). Toto souhlasné stanovisko vyjadřuje rada přes výrazně nesouhlasné stanovisko odboru životního prostředí a opatrné vyjádření komise pro rozvoj.

Charakteristika území před navrhovanou změnou

Uvedené parcely jsou v katastru nemovitostí zapsány jako památkově chráněné území. Jako vlastník je zapsána společnost ERLEBACH, spol. s. r. o., přičemž základní kapitál (100 %) ve výši cca 14 milionů Kč byl podle obchodního rejstříku vložen společností TSB Service a. s. z Prahy 5. Podle stávajícího územního plánu se jedná o území všeobecně smíšené s kódem míry využití G a koeficientem podlažních ploch (KPP) 1,8. Na stupnici od nejmenší do největší zastavěnosti je to zhruba uprostřed. KPP stanovuje maximální míru využití území. Koeficient podlažních ploch je nepřekročitelný. Maximální kapacita funkční plochy se počítá jako součin KPP a rozlohy funkční plochy. Dalšími charakteristikami území vymezeného jako SV-G je koeficient zeleně 0,26 až 0,45 (KZ stanovuje minimální podíl započitatelných ploch zeleně v území), podlažnost ≤4 až 8+ (podlažnost stanovuje průměrný počet podlaží ve vymezené funkční ploše, slouží k určování KZ) a koeficient zastavěné plochy 0,45 až 0,26 (KZP jako podíl KPP a podlažnosti znamená maximální plochu, kterou je možno zastavět nadzemními stavbami).

Podle metodického pokynu k územnímu plánu se stanovená maximální kapacita funkční plochy nesmí překročit. Způsob jejího výpočtu poskytuje stavebnímu úřadu jistou míru volnosti při územním řízení a umožňuje mu diferencovat míru využití území i v rámci jednotlivých funkčních ploch v závislosti na konkrétních místních podmínkách. Zároveň však klade na příslušný stavební úřad zvýšené nároky na dokumentování stavu v území, protože nevyváženým povolováním zvýšené míry využití území může stavební úřad způsobit vyčerpání kapacity funkční plochy a tím i následnou nezastavitelnost zbývajících parcel.

Žádost o změnu

Podle příloh k usnesení rady č. 0708/12 byla na adresu MČ Praha 7 doručena dne 12. 1. 2012 žádost o úpravu výškových regulativ v území na pozemcích podél ulice U Papírny. Předmětem žádosti je úprava využití území a kódu míry využití území na K – podlažnost 10 a více, s KZ 0,15 a KZP 0,85, s typickým charakterem zástavby – velmi kompaktní zástavba městského typu s tím, že se jedná o výstavbu „monumentálního a strategického objektu pro rozvoj městské části Praha 7″. K žádosti je mimo jiné doložen následující schematický pohled:

Fakticky se tedy jedná v rámci existující škály o přesunutí území až do nejkrajnějšího stupně, charakterizovaného i jako území s výškovými budovami.

Za zmínku ovšem stojí i žadatel, kterým je společnost ČR s. r. o, jejímž statutárním orgánem je podle obchodního rejstříku jednatel, který je současně i jediným společníkem, základní kapitál společnosti je 200 000 Kč. Zajímavý je také předmět podnikání, a to výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a hostinská činnost. Žádost je datována 9. 1. 2011, na úřad však dorazila 12. 1. 2012, projednávána byla v těchto dnech.

Společnost ČR s. r. o. rozhodně nevypadá na developera, bylo by jistě zajímavé vědět, komu a k čemu má změna územního plánu fakticky posloužit.

Stanoviska poradních orgánů

Zdá se, že odbor dopravy (ODO) zajímá nanejvýš doprava v klidu, vjezd dopravní obsluze, apod., ale už se příliš nezajímá o širší souvislosti zahušťování dopravy v nedostatečných komunikacích holešovického meandru. Takže i stanovisko ODO je takové „vlažné“, zaměřené na vlastní provádění stavby, která ještě nemá ani konkrétnější rysy.

Komise rozvoje to vyřešila šalamounsky, když si odhlasovala usnesení, že požaduje k tomuto záměru stanovisko Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Zdá se, že o dopadech a souvislostech navrhované změny má představu pouze odbor životního prostředí. Jeho stanovisko je vyjádřeno zřetelně a jednoznačně: Odbor životního prostředí nesouhlasí s navrhovanou změnou kódu využití území z kódu G na kód K na navrhované ploše pozemků, jelikož by to znamenalo výrazné snížení povinného koeficientu zeleně. Ve zdůvodnění kromě jiného uvádí: Ze současného kódu využití území G vyplývá, že koeficient zeleně KZ by měl být 0,45. Koeficient zeleně navrhovaný ve změně, tedy KZ 0,15, je naprosto nedostatečný (jelikož navrhovaná zástavba je zástavba výškovými domy, měl při navrhovaném kódu využití území K být KZ alespoň 0,35), proto s navrhovanou úpravou nelze souhlasit.

Rada však má svůj názor, takže s návrhem úpravy územního plánu, který spočívá v úpravě kódu míry využití území z SV-G (KPP = 1,8) na SV-K (KPP = 3,2), souhlasí. Jaké důvody ji k tomu vedly, se už nikde nedočteme. Nevypadá to ale, že by toto rozhodnutí bylo podloženo vysokou odbornou kvalifikací kohokoliv z členů rady. Každému přemýšlivému člověku přitom dojde, že právě takovéto izolované akce, schvalované bez jakékoliv vize pro celkové řešené území, mohou napáchat těžko napravitelné škody do budoucna.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Doprava a parkování, Radnice a zastupitelstvo, Rozvoj a výstavba, Veřejná správa, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Rada dává zelenou změně územního plánu

  1. Petr napsal:

    Kdo za tou spolecnosti opravdu stoji se asi nedozvime, ale jen poznamka k tomu „služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. To je zase takovy cesky vynalez, tohle ma ted uvedeno prakticky kazdy (kdo ma starsi firmu/zivnost a volne obory). Je totiz rozdil mezi „Předmět podnikání“ a „Obory činnosti“. Pokud hledate v Obchodnim rejstriku, je treba zvolit odkaz „Úplný výpis“, pripadne hledat v http://www.rzp.cz kde je to oboje.

    Mimochodem, znate na svete jinou zemi, kde spolecnost typu SRO musi mit zivnosti ? :-)

Napsat komentář