Palác Stromovka ve výstavbě

Vypadá to, že výstavba „multifunkčního centra“ v Holešovickém trojúhelníku byla opravdu zahájena. Byl už zřejmě nejvyšší čas, pokud by se plánované otevření v prvním čtvrtletí roku 2014 mělo stát realitou. Přes tento rozjezd se ale nezdá, že by z hlediska stavebního zákona bylo už vše naprosto čisté. Podle aktuální informace z odboru výstavby a územního rozhodování úřadu MČ Praha 7 existuje pravomocné stavební povolení na dolní část stavby (podzemní garáže), zatímco na horní část dosud, tj. do 2. 8. 2012, nebyla úřadu ani podána žádost, ani předložen certifikát (náhrada stavebního povolení) autorizovaného inspektora. (Aktualizováno 9.8.2012)

Přitom se na webu Paláce Stromovka vzbuzuje dojem, jako kdyby se existující stavební povolení vztahovalo na stavbu jako celek: „Práce probíhají podle pravomocného stavebního povolení, které bylo vydáno stavebním úřadem Prahy 7. Předpokládané dokončení těchto prací je v říjnu 2012 s tím, že poté stavba plynule přejde do vlastní výstavby s dokončením v prvním čtvrtletí roku 2014.“ Ať už tímto vyjádřením sleduje stavebník jakýkoliv cíl, takovéto „mírné mlžení“, spolu se záměrem zvolit zkrácený způsob stavebního řízení prostřednictvím autorizovaného inspektora, není u takovéto stavby právě tím správným transparentním postupem. Když se navíc jedná o stavbu, která se u nemalého počtu občanů nesetkala zrovna s nadšeným přijetím. Mimochodem o tom, že to s funkcí autorizovaného inspektora nemusí být zase až takové terno, svědčí např. kauza ivanovického Bauhausu nebo nejnověji rekonstrukce Buštěhradského zámku.

Poněkud zamlžené jsou také okolnosti platnosti již vydaných rozhodnutí nebo závazných stanovisek. Například v rozhodnutí o umístění stavby stavebního úřadu P7 se uvádí: „Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 40 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud bylo v této lhůtě požádáno o stavební povolení.“ Podle nového stavebního zákona se v odst. (4) § 93 uvádí: „Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.“ Obdobně v souhlasném stanovisku odboru ochrany (životního) prostředí se uvádí: „Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“

Není zcela jasné ani to, jak územní řízení a příslušná rozhodnutí, vycházející ze starého stavebního zákona, který neznal náhradu stavebního řízení autorizovaným inspektorem, navazují na nový stavební zákon, který připouští stavbu pouze oznámit, pokud nejde o stavbu, která je zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. Na základě čeho orgán územního plánování označuje stavbu jako nezpůsobilou pro zkrácené stavební řízení?

Nehledě na uvedené nejasnosti je vhodné připomenout si stanovisko odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. k záměru vybudování multifunkčního objektu v prostoru Holešovického trojúhelníku. Tento odbor, jak lze zjistit např. z dokumentace cenia.cz (v roce 2005), hájil mimo jiné zájmy obyvatel okolní zástavby razantněji než vlastní úřad MČ Praha 7. Své souhlasné stanovisko k záměru vydal s řadou podmínek, které rozdělil na fázi územního řízení, stavebního řízení, realizace stavby a vlastního provozu. Z těchto podmínek jsou pro první tři fáze níže převzaty ty, které se bezprostředně vztahují k okolí stavby.

Podmínky pro územní řízení

- Další přípravu záměru orientovat na snížení počtu parkovacích stání na 500 stání s tím, že z tohoto počtu stání bude 85 stání rezervováno pro potřeby řešení deficitu parkovacích stání v zájmovém území určených pro veřejnost.

- Odvětrání podzemních garáží, kuchyní stravovacích zařízení a vývod spalin záložního dieselagregátu řešit vyvedením výduchů nad střechu prstence multifunkčního objektu.

- Ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 zajistit výtvarnou soutěž k návrhu památníku holocaustu umístěného v pohledově exponovaném místě a symbolizujícího pietní upomínku na tragickou spojitost místa výstavby s nedávnou historií židovského a českého národa, kdy v průběhu druhé světové války zde bylo shromaždiště židovských občanů před transporty do koncentračních táborů.

- Dořešit ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 úplnou kompenzaci likvidované zeleně i náhradními výsadbami mimo pozemek výstavby na nejbližších určených plochách podle dispozic Městské části Praha 7 s tím, že budou vzaty do úvahy i názory veřejnosti o vhodných plochách k náhradní výsadbě. Reálnost výsadeb zeleně doložit příslušným zajištěním vztahu k určeným náhradním pozemkům (např. dohoda, výpůjčka, nájem apod.).

- K izolování pěšího provozu od dopravního provozu na ulicích Veletržní, U studánky a Strojnická navrhnout aleje vhodných dřevin.

- Prověřit a projednat další možnosti redukce indukované automobilové dopravy související s provozem multifunkčního objektu.

- Předložit komplexní rozptylovou studii s vyhodnocením všech zdrojů, jejíž rozsah bude upřesněn projednáním s příslušným orgánem ochrany ovzduší.

Podmínky pro stavební řízení

- Na základě plánu organizace výstavby zpracovat v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví detailní hlukovou studii v etapě výstavby s cílem stanovit detailní technická a organizační opatření k minimalizaci hlukové zátěže při výstavbě, včetně doporučeného časového nasazení jednotlivých zemních strojů a způsob používání extrémně hlučných mechanismů.

- Zjistit v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví skutečný stav neprůzvučnosti u vybraných oken u dotčených obytných objektů v ulicích Veletržní a Strojnická a na základě vyhodnocení popřípadě uvést v dokumentaci pro stavební řízení rozsah a způsob nezbytných individuálních kompenzačních protihlukových opatření na objektech k zajištění dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti, tj. k plnění nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluky pronikající vzduchem zvenčí.

- Jako součást dokumentace pro stavební řízení popřípadě doložit doklad o projednání nezbytných individuálních kompenzačních protihlukových opatření na dotčených obytných objektech s příslušnými občany.

- Zpracovat podrobnou akustickou studii provozu stacionárních zdrojů hluku na základě konkrétních údajů o akustických charakteristikách příslušných zařízení s návrhem protihlukových opatření a doložit, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A l_Aeq.T ze stacionárních zdrojů hluku nepřekročí u chráněných obytných objektů v denní době 50 dB a v noční době 40 dB podle nařízení vlády č. 502/2004 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

- Při projektové přípravě multifunkčního objektu řešit fasádu tak, aby byl minimalizován odraz zvukových vln z automobilové dopravy směrem k obytným objektům.

- Při projektové přípravě multifunkčního objektu respektovat požadavek, aby průčelí směrem k obytné zástavbě v ulicích Veletržní a Strojnická bylo provedeno ve světlém odstínu a se světelnou odrazností minimálně 70 % s udržením této vlastnosti i během užívání objektu tak, aby bylo garantováno splnění požadavků na úroveň denního osvětlení podle ČSN 73 0580-1.

- Zajistit nezávislé provedení pasportizace statiky vybraných objektů v zájmovém území.

- Zpracovat návrh tras staveništní dopravy s důrazem na vedení dopravy mimo hustě obydlená území.

- Technické řešení stravovacích zařízení včetně odvětrání zajistit tak, aby byl zajištěn emisní limit pachových látek ve smyslu vyhlášky č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

- Náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) řešit i s ohledem na hlučnost, odvod emisí.

- Návrh večerního a nočního osvětlení objektu a případných reklam řešit s ohledem na okolní obytnou zástavbu a možné ovlivnění faktorů pohody.

- Zpracovat v rámci plánu organizace výstavby i soubor organizačních a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na:

…výběr vhodných stavebních mechanismů a jejich časové využití a souběh podle výsledků akustické studie pro provádění stavebních prací;
…optimalizaci a odsouhlasení přepravních tras;
…zajištění zaplachtování vozidel přepravujících sypké a prašné materiály;
…omezení mezideponií a skladování prašných materiálů;
…omezení sekundární prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách;
…zajištění očisty vozidel vyjíždějících ze staveniště a popřípadě i včasného čištění znečištěných komunikací;
…kontrolu technického stavu stavebních a dopravních mechanizmů, zejména z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku ropných látek.

- Detailní plán organizace výstavby projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví z hlediska minimalizace nepříznivých vlivů stavebních prací a související dopravy na veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a prostřednictvím Městské části Praha 7 informovat zejména obyvatele přilehlé obytné zástavby o plánu organizace výstavby a opatřeních k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

- Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikaci garancí na minimalizování potenciálních negativních vlivů výstavby na životní prostředí, a to zejména z hlediska hlukové zátěže při zemních a stavebních pracích na základě výsledků akustické studie hodnotící hluk ze stavební činnosti. Ve výběrovém řízení zohlednit i celkovou délku výstavby a používání moderních a progresivních postupů výstavby s využitím technik šetrných k životnímu prostředí.

Podmínky pro fázi realizace

- Výstavbu časově omezit v pracovních dnech od 7.00 do 17.00 hodin, v sobotu a v neděli od 8.00 do 12.00 hodin s tím, že staveništní doprava bude využívat k přepravě trasy vedoucí mimo hustě obydlená území, a to pouze v denních hodinách.

- Realizaci nezbytných individuálních kompenzačních protihlukových opatření na dotčených obytných objektech se zajištěním potřebného větrání zahájit po vydání stavebního povolení s tím, že musí být bezpodmínečně dokončena před zahájením stavebních prací.

- Zabezpečit, aby před zahájením stavebních prací byla instalována mobilní protihluková stěna o výšce minimálně 5 m podél celého obvodu staveniště.

- Zajistit, aby podle výsledků akustické studie hodnotící hluk ze stavební činnosti byla respektována další technická a organizační protihluková opatření, a to zejména dodržení v akustické studii doporučeného časového nasazení jednotlivých zemních strojů a způsob používání extrémně hlučných mechanismů.

- K ověření účinnosti protihlukových opatření v etapě výstavby ověřit reálný stav hlukové zátěže kontrolním měřením, a to podle dispozic příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

- Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru organizačních a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a zabezpečit důslednou průběžnou kontrolu plnění příslušných opatření.

- Ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 udržovat kontakt s obyvatelstvem a bezodkladně řešit případné připomínky, náměty a event. stížnosti obyvatelstva.

Každá větší stavba je doprovázena řadou nepříjemností po celou dobu výstavby, a je proto velmi důležitá ohleduplnost stavebníka vůči dotčeným obyvatelům. Plnění stanovených podmínek, v tomto případě odboru životního prostředí Magistrátu hl. m., je to minimum, které by měl stavebník ctít jako samozřejmé. Pro účastníky řízení je důslednost plnění těchto podmínek současně indikací, jak seriózně stavebník přistupuje k plnění právě jejich akceptovaných požadavků.

V těchto souvislostech stojí ještě za zmínku, že účastníci řízení se pozastavovali nad tím, že pro tak významnou stavbu nebyla vypsána architektonická soutěž. K tomuto se ORZUR Ú MČ Praha 7 vyjádřil (v roce 2006) v tom smyslu, že požadavek na vypsání architektonické soutěže není relevantní a že odbor vede řízení pouze o podaném návrhu. Toto stanovisko podporuje i magistrát v rámci řešení odvolání (v roce 2009) a uvádí, že z dokumentace vyplývá, že návrh je svým rozsahem a výškovým uspořádáním pro danou lokalitu vhodný, stavba se přizpůsobuje charakteru okolní zástavby a nepřevyšuje ji. Podle názoru odvolacího orgánu je navrhovaná stavba dominantou, nikoli však dominantou výškovou.

Sdělení z OŽP Magistrátu hl.m. Prahy

Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OŽP MHMP) potvrdil trvající platnost podmínek stanoviska EIA k výstavbě multifunkčního objektu Holešovický trojúhelník ze dne 4. 8. 2005, z nichž byly výše citovány ty body, které se specificky týkají okolního prostředí stavby. Dále bylo z OŽP Magistrátu hl. m sděleno, že byl tento odbor požádán o stanoviska k dokumentacím pro stavební řízení, která se týkají se zajištění stavební jámy a podzemního parkoviště. Do dnešního dne (9. 8. 2012) však OŽP MHMP neobdržel žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení k nadzemní části objektu. Pokud bude stavba prováděna v režimu autorizovaného inspektora, pak tento může podle § 117 stavebního zákona takovou stavbu „pouze oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení.“ (Výtah důležitých paragrafů k autorizovanému inspektorovi viz např. Klubpraha7). Tím je vysvětlena zřejmě i skutečnost, že odbor výstavby P7 neobdržel dosud ani žádost o stavební povolení, ani certifikát autorizovaného inspektora. Kontrola plnění podmínek pro výstavbu je pak zjevně záležitostí dotčených orgánů v následných správních řízeních. Přitom je ovšem otázka, jestli záleží pouze na jejich iniciativě, nebo k tomu musí být nějakým způsobem motivovány.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Obecné, Rozvoj a výstavba, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Palác Stromovka ve výstavbě

  1. admin napsal:

    Bohužel, u velkých (větších) staveb je u nás možné vše, viz např. dnes už proslavené Ústí.
    I.Tinka

Napsat komentář