Když radnice podniká

Praha 7 v poslední době zaujala média i veřejnost hlavně výběrem nového sídla radnice, kde se jedná o investici řádu stovek milionů korun. V pozadí tak zůstávají jiné aktivity vedení radnice, kdy jde sice o částky nesrovnatelně menší, ale přesto hodné pozornosti, pokud jde o hospodářské výsledky spojené s těmito aktivitami. Jedná se o provozování dvou rekreačních objektů, a to v Janově nad Nisou a ve Velké Úpě. První objekt, Velký Semerink v Janově s kapacitou 34 lůžek, obhospodařuje dlouhodobě, druhý objekt, penzion SUPRAPHON s kapacitou 25 hostů ve 2 až 5lůžkových pokojích, vlastní od roku 2010. Dohledat vyčerpávající informace o výnosech z těchto dvou rekreačních zařízení v dostupných usneseních rady nebo zastupitelstva je z různých důvodů obtížné, avšak i dílčí informace mohou být dostatečnou motivací pro důkladnější vyhodnocení přínosu těchto objektů pro městskou část a její občany.

Velký Semerink

O využitelnosti a přínosu tohoto objektu se moc zjistit nedá. Už v minulosti, kdy toto zařízení, svěřené MČ Praha 7 a spravované Sedmou ubytovací s.r.o (tato společnost snad vznikla dokonce účelově pro správu právě tohoto zařízení), figurovalo jako samostatná položka v rozpočtu městské části, bylo spojováno se zápornými zisky. Využití objektu pro potřebu MČ lze zjistit z příslušných usnesení rady. Za nejrozsáhlejší využití zjištěné z usnesení rady v letech 2003 až 2009 lze považovat konání  cyklistické olympiády a/nebo lyžařské olympiády pro školy MČ P7, obojí vždy jednou ročně. V roce 2010 žádná z těchto ani jiných akcí v usneseních rady nebyla nalezena, v roce 2011 byl objekt využit pro pobyt dětí z ohrožených rodin ve spolupráci s občanským sdružením YMCA Praha o.s., na kterém se hlavní město podílelo dotací 268 000 Kč, městská část pak částkou 42 000 Kč.

Ve zveřejněných zprávách o hospodaření Sedmé ubytovací lze dohledat informace vztahující se přímo k objektu Velký Semerink až v rozborové zprávě společnosti za 3. čtvrtletí roku 2011, kde se uvádí zisk cca 156 tisíc Kč. V plánu pro rok 2012 je ovšem ztráta ve výši cca 97 000 Kč. Mezi položkami je přitom v tomto plánu uvedena jedna s částkou jeden milion Kč, specifikovaná bez bližšího vysvětlení jako ostatní provozní náklady. V současné době se připravuje v zařízení vybudování sauny, tudíž by ten milion mohl souviset s touto akcí.

Penzion Supraphon

Toto rekreační zařízení bylo zakoupeno v roce 2010 od společnosti SUPERTON, s.r.o za cenu obvyklou ve výši 16 250 000,- Kč celkem, s úhradou z účtu doprivatizace bytového fondu. Je zajímavé, že důvodovou zprávu pro zastupitelstvo k této transakci je možné najít pouze u usnesení rady č. 0183/10. Avšak ani tam se nedočteme účel pořízení tohoto objektu. Jsou v ní popsány možnosti pro letní i zimní aktivity v blízkém i vzdálenějším okolí, ale žádna zmínka, k jakým účelům MČ toto zařízení kupuje. Na jednání zastupitelstva však byla tato koupě diskutována a z diskuse vyplynulo, že by rekreační objekt měl sloužit především pro potřeby školních zařízení Prahy 7 (viz např. tvpraha7.cz zde nebo zde nebo zde). Od roku 2010 sice ještě neuplynula dlouhá doba, ale zatím to nevypadá, že by se toto rekreační zařízení nějak „vyplatilo“. Například z výše citované rozborové zprávy společnosti Sedmá ubytovací za 3. čtvrtletí roku 2011 vyplynulo, že hospodaření penzionu SUPRAPHON skončilo toto období ztrátou cca 43 tisíc Kč.

Pokud jde o využití objektu, pak z usnesení rady č. 0197/12 ze dne 20. 3. 2012 plyne, že z plánované částky ve výši 133 333 Kč pro čerpání ubytovacích a souvisejících služeb pro pronajímatele MČP7 v roce 2011 byla vyčerpána pouze část – 48 010 Kč, zbývající část ve výši 85 323 Kč byla uplatněna jako sleva na nájemném z důvodu výpovědi podané nájemcem k započtení vzájemných závazků a pohledávek. Podle nájemní smlouvy část nájemného ve výši 200.000 Kč měla být nájemcem hrazena čtvrtletně ve výši 50.000 Kč splatných vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí.

V současné době je na úřední desce Prahy 7 oznámení o záměru pronájmu penzionu SUPRAPHON konkrétní osobě za účelem provozování penzionu, přičemž provozováním se rozumí poskytování ubytovacích, hostinských a souvisejících služeb třetím osobám za celkovou cenu nájmu ve výši 180 000 Kč ročně. Platnost zveřejněného záměru je od 7. 6. 2012 do 25. 6. 2012.

MČ má současně v plánu velkou přístavbu + wellness, včetně okolního příslušenství, s předpokládanou vyčíslenou částkou na náklady ve výši min. 8 904 000 Kč + 20 % DPH. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru přijde na 714 000 Kč včetně DPH.

Jestliže si vezmeme výše uvedenou celkovou cenu nájmu 180 000 Kč za rok a pořizovací cenu rekreačního objektu 16 250 000 Kč, vyjde nám, že návratnost této investice je přes 90 let. Lze pochybovat, že se tato bilance výrazněji zlepší po dalších investicích do objektu.

Je možné, že existuje nějaká závažná okolnost pro podnikání MČ v oblasti ubytování, která z dostupných dokumentů není zcela zřejmá. Každopádně by ale tato podnikatelská činnost naší radnice ve vztahu k oběma rekreačním objektům stála za komplexní vyhodnocení (samozřejmě se zahrnutím účelu vlastnictví ve vztahu ke školským zařízením P7), protože i když nemusí jít o velké položky, v napjatých rozpočtech příštích let i mnoho malých dírek do rozpočtu může představovat v součtu díru velkou, kterou by neměli naši volení zástupci kompenzovat snahou o zvýšení daňové či jiné zátěže (např. násobným zvýšením daně z nemovitostí), ale hledáním způsobů pro ucpání těchto různě velkých dírek v rozpočtech.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.