Tak trochu patová situace

Problémy, se kterými se vedení naší radnice potýká poslední dobou v souvislosti s výběrem nového sídla, nejsou určitě záviděníhodné. Jako by mu ale nestačila samotná náročnost hledání a rozhodování o novém sídle, dokáže proti sobě obrátit ještě nemalé procento voličů, kteří by tento proces chtěli prostřednictvím referenda usměrnit k efektivnějšímu řešení. Nejenže vyhlášení referenda smete se stolu, ale z řady občanů, kteří se nechtěně dopustili chyby při podepisování petice, udělá provinilce, které řeší ve správním řízení a bez milosti uděluje pokuty. Přitom k této občanské aktivitě možná nemuselo vůbec dojít, kdyby zvolená reprezentace o tak závažné otázce, jako je nová radnice, byla ochotna se svými občany komunikovat. Díky této aktivitě se objevily jednak nové nabídky nemovitostí, jednak příslib vstřícnosti ze strany primátora Prahy v případě možného využití Pražské tržnice. O těchto skutečnostech byla stručná informace uvedena na webu Klubpraha7 (zde, nebo zde).

Nyní se podíváme, jaký je aktuální vývoj u těchto nových variant.

Pražská (Holešovická) tržnice

Sotva párkrát padla zmínka o možném sídle radnice v Pražské tržnici, je tady ostře vyslovené odmítnutí k opuštění prostor dosavadním nájemcem. Podle idnes.cz firma Delta Centre odmítá vyklidit areál, přestože od města dostala výpověď z nájmu. Firma považuje výpověď za neplatnou a chce mezinárodní arbitráž. Delta Centre chtěla a stále chce investovat do revitalizace holešovické tržnice miliardu korun a vytvořit z ní nákupní a zábavní centrum evropského formátu. Podle města firma už v roce 2008 na investicích vyčerpala limit 840 milionů korun a má platit nájem. Firma ale namítá, že smlouvu neporušila, a chce se bránit. Město se ale rozhodlo, že tržnici již nechce pronajímat jednomu nájemci, chce pronajímat jednotlivé budovy. Jak tento spor dopadne, lze nyní sotva předvídat.

Mercury Business Park

Nabídka na odkoupení Mercury Business Park od společnosti BARAM INVEST a.s. za cenu 390 milionů Kč přišla přímo jako reakce na aktivity související s peticí za vyhlášená referenda proti předražené radnici. Tato nabídka je časově omezena, takže rychle rozhoduje o objednávce právních služeb u advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o., které spočívají ve vyhodnocení nabídky, v návrhu transakce a ve zpracování informací o společnosti a budoucím předmětu koupě včetně odhalení rizik, která s touto transakcí mohou vzniknout.

Následně rada zadává společnosti ISTAR s.r.o posouzení technického stavu objektu v rozsahu potřebném pro rozhodnutí o koupi budovy a o její rekonstrukci pro účely umístění Úřadu městské části Praha 7. Posouzení spočívá zejména:

- v indikaci závažných poruch a technických vad objektu s přihlédnutím k jeho stáří a způsobu užívání,

- v odborném posouzení technického stavu hlavních konstrukčních částí budovy s rešerší dostupné dokumentace vztahující se k vadám či bezzávadnosti technického zařízení objektu a dokumentace vad a poruch, včetně statického posouzení.

Termíny plnění této zakázky jsou do 14 a do 30 dnů od podpisu smlouvy, podpis smlouvy má termín do 15. 6. 2012.

Zatímco lokalita Pražské tržnice zůstává i díky očekávaným tahanicím mezi Magistrátem a nájemcem spíše v rovině hypotetické, nabídka na Mercury Business Park se rýsuje přímo jako terno. Jedná se totiž o stejnou budovu, která se dostala do finále dosavadního výběrového procesu spolu s Argentinskou hvězdou, ovšem za cenu méně než 50 % původně nabízené částky (za 390 milionů Kč od BARAM INVEST, za cca 850 milionů Kč od REAL 8).

Informace o výběru nového sídla radnice pocházejí hlavně z posledních několika let. Neuškodí proto, když se podíváme trochu do minulosti a shrneme několik základních informací z historie hledání tohoto sídla.

Klikatá cesta hledání sídla radnice

Koncem prosince 1999 ustavila tehdejší Obvodní rada v Praze 7 pracovní skupinu, která měla již začátkem prosince předložit na jednání rady variantní harmonogram úkolů a cílů pro výstavbu radnice Prahy 7. Následně na základě průběžné informace byl skupině zadán úkol předložit Obvodní radě do konce roku 1999 podmínky pro vyhledání generálního investora na zástavbu trojúhelníku Veletržní-Strojnická. Místo nalezení investora byl však nalezen nájemce, SEN development s.r.o., se kterým byla v květnu 2002 podepsána nájemní smlouva na dobu 75 let, s možností prodloužení až na 105 let.

Ve stejné době, kdy se radnice Prahy 7 na dlouhou dobu zbavila možnosti disponovat s pozemkem Holešovického trojúhelníku, vyvíjelo vedení radnice aktivity v oblasti stanice metra Vltavská. V květnu 2002 souhlasilo vedení s podáním návrhu pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích v blízkosti stanice metra Vltavská za účelem výstavby nové radnice. Jednalo se o pozemky, kde byl nedávno zrekonstruován parčík až po odvětrání z metra.

Myšlenka výstavby radnice v tomto prostoru vydržela poměrně dlouho. V létě roku 2003 zpracovala radnice žádost adresovanou magistrátu o zařazení nové radnice Prahy 7 na stanici Vltavská do konceptu urbanistické studie Holešovice Bubny – oblast nádraží Holešovice. Současně nechala zhotovit a aktualizovat stavební program zamýšlené skupiny budov nové radnice s ohledem na počet pracovníků úřadu, na plošnou výměru archivů a skladů, závodního stravování, garážových odstavných stání, příp. pronajímatelných ploch, vše s potřebnými rezervami a s ohledem na dlouhodobou životnost plánovaného objektu. V komplexu se počítalo se Sdruženým ambulantním zařízením i s Kulturním domem Vltavská.

Podmínkou využití tohoto území však je přemístění objektu ochranného systému metra, který svým stávajícím ochranným pásmem (poloměr 150 m) znemožňuje výstavbu rozsáhlé oblasti a je s územním plánem v kolizi. Bylo proto navrženo nové řešení ochranného systému, které spočívá v nahrazení stávajícího objektu dvěma novými objekty s menším ochranným pásmem, což by umožnilo využití území pro novou výstavbu v souladu s územním plánem. Uvažované řešení počítá s přemístěním a vybudováním dvou nových výdechů místo jednoho. Náklady na tuto akci se odhadují na přibližně 200 milionů Kč, doba realizace na přibližně 24 měsíců. To se však už píše rok 2008, aniž by se realizace nového sídla radnice nějak přiblížila.

V období červen až září 2008 došlo k několika důležitým rozhodnutím. V červenci posoudila pracovní skupina časovou a investiční náročnost přípravy a výstavby „Polyfunkčního objektu Vltavská“ a dala doporučení na variantní řešení: zmenšení objemu navrženého objektu „Vltavská“ nebo využití pozemku v Jankovcově ulici (na opačné straně Argentinské ulice přibližně naproti budovy Merkurie) nebo využití pozemku naproti Národního zemědělského muzea anebo zvážit možnost výstavby v lokalitě bývalého nádraží Bubny. Na jednání začátkem srpna 2008 pověřila rada starostu prověřením lokality v Jankovcově ulici a jednáním se společností NAVATYP (objekt „Vltavská“) a ORCO (odkup nebo směna budovy Elektrických podniků). Rada měla k dispozici také odhad celkové doby realizace objektu „Vltavská“ 548 týdnů za částku převyšující jednu miliardu Kč, v případě budování objektu v Jankovcově ulici 222 týdnů s částkou kolem 430 milionů Kč.

V listopadu 2008 schválila rada ukončení investiční akce „Polyfunkční objekt Vltavská“ a započetí nové investiční akce „Nový polyfunkční objekt radnice MČ P-7″. Na akci „Polyfunkční objekt Vltavská“ bylo spotřebováno kolem 3,5 milion Kč ve formě investičních a kolem 280 tisíc Kč ve formě neinvestičních nákladů.

V květnu 2009 dala rada návrh na porovnání dvou nabídek: objektu Bubenská 1 od společnosti Orco Property Group a projektu „Argentinská hvězda“ od společnosti Office Star Eight, spol. s r.o. Poprvé se tak objevila nabídka společnosti Office Star Eight na dvě administrativní budovy, na které je dle sdělení společnosti stavební povolení: na budovu A s 10 nadzemními a 4 podzemní patry a s celkovou podlahovou plochou kolem 15 tisíc m2 a na budovu B se 7 nadzemními a 3 podzemními patry s celkovou podlahovou plochou kolem 14 tisíc m2. U „Argentinské hvězdy“ je dokončená a zakonzervovaná hrubá stavba podzemních pater obou budov. Pro obě lokality si rada nechala zpracovat posouzení technického stavu.

Pro objekt Bubenská 1 z posouzení vyplynulo, že stavba nevykazuje známky akutního rizika ani fatálních poruch. Je však třeba počítat s obnovou dožitých konstrukcí včetně sanace základových patek. Při rekonstrukci a změnách stavby se uplatní požadavky památkové péče, nové standardy požární bezpečnosti, hygieny a dopravy v klidu. Pro rozestavěný objekt „Argentinské hvězdy“ se v závěrech hodnocení píše, že je schopen dostavby a dalšího využití za předpokladu upřesnění rozporu mezi projektovanou a experimentálně zjištěnou pevností betonu sloupů spodní stavby a přijetí potřebných opatření, popsaných v posudku. Odstranění závad charakteru staticky nevýznamných (zatékání, výskyt trhlin) je možné i v průběhu dostavby a provádění dokončovacích prací.

V dubnu 2010 se vedení radnice rozhodlo nechat zpracovat model financování projektu „Argentinská hvězda“ a již v červnu 2010 odsouhlasilo návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 na schválení realizace tohoto projektu, majetkových, ekonomických, finančních a právních podmínek procesu budování „Nový polyfunkční objekt radnice Městské části Praha 7″. Návrh měl být předložen na mimořádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7. Avšak před tímto zasedáním v červnu 2010 obdržela Praha 7 nabídku od společnosti Neocity Towers na odkoupení Parkhotelu. S ohledem na tuto nabídku bylo projednání realizace objektu „Argentinská hvězda“ přerušeno. Od počátku července pak měla městská část zároveň nabídku od společnosti Orco na dlouhodobý pronájem budovy bývalých Elektrických podniků v Bubenské ulici.

V prosinci 2010 pak Zastupitelstvo pouze bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny na posouzení dvou nabídek: objektu Bubenská 1 a projektu „Argentinská hvězda“.

Současně Městská část Praha 7 na doporučení pracovní skupiny zveřejňuje výzvu k nabídnutí prostor, které by měly být vhodné k přestavbě nebo dostavbě na administrativu, provoz polikliniky a Kulturního centra Vltavská, celkem cca 10 000 m2 čistých ploch, přípustná je i nabídka pozemku vhodného k výstavbě uvažovaného objektu. Současně se požaduje zrealizovatelnost záměru městské části do 30. 9. 2013. Ve výzvě je explicitně uvedeno, že se nejedná o výzvu k podání nabídek podle zákona o veřejných zakázkách a že městská část není obsahem podaných nabídek žádným způsobem vázána.

Přes tyto výrazně omezující termínové i prostorové požadavky bylo podáno 9 nabídek pro celkem 11 lokalit na území městské části, z nich však pracovní skupina vyřadila z důvodu nesplnění podmínek 4 nabídky (s celkem 6 lokalitami). Po postupném vyřazení dalších zájemců se tak vedení radnice dostalo opět k „Argentinské hvězdě“, doprovázené nabídkou od společnosti Real 8, a.s. na Mercury Business Park (budova Merkurie).

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Rozvoj a výstavba, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Tak trochu patová situace

  1. Pingback: Hobulet informuje: referendum nebylo možné vyhlásit | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář